Vedtekter

VEDTEKTER

Statutter for ”Odd og Randi Gullaksens legat til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker” ble vedtatt 30.01.1982.
Legatet er senere registrert med org.nr 977 157 684 i Enhetsregisteret.
Legatstyret vedtok den 12. februar 2008 nye vedtekter, godkjent av Stiftelsestilsynet den 10. mars 2008.
Legatstyret vedtok den 3. januar 2022 å justere § 8 som ble godkjent av Stiftelsestilsynet den 3. februar 2022.

§ 1. Navn
Stiftelsens navn er Odd og Randi Gullaksens legat.

§ 2. Formål
Legatets formål er å gi pengestøtte til hjelp for funksjonshemmede og personer med bevegelsesvansker som følge av sykdom, lyte, eller medført lidelse.

§ 3. Opprettelse
Legat er opprettet av Odd og Randi Gullaksen ved gavebrev av 6. april 1982.

§ 4. Grunnkapital
Legatets grunnkapital ved stiftelsen utgjorde kr. 200.000.
Legatet var enearving da Randi Gullaksen døde. Hun satt i uskiftet bo etter Odd Gullaksen. Arven ble tillagt legatets grunnkapital.
Kapitalen må ikke angripes eller forminskes.

§ 5. Forvaltning av legatets midler
Legatets midler skal anbringes på en måte som gir en langsiktig god og trygg avkastning.

§ 6. Anvendelse av legatets avkastning
1/10 av årlig renteavkastning tillegges legatet for å unngå at dette svekkes eller forringes.
De øvrige inntekter, fratrukket legatets kostnader, skal anvendes overensstemmende med legatets formål.
Legatstyret kan opprette et disposisjonsfond slik at legatet kan ha en jevnere årlig utdeling av sine midler enn renteavkastningen skulle tilsi.

§ 7. Nærmere om legatets anvendelse
Utdeling skjer ved kunngjøring og søknad en gang årlig.
Utdeling skal ikke skje i bestemte porsjoner, men etter søkernes behov i henhold til legatstyrets beslutning. Porsjonene må være av en slik størrelse at de innebærer en reell støtte for søkerne.
Søkerne kan ikke motta midler til vanlig livsopphold, men må henvise til konkrete behov, for eksempel (ikke utfyllende) rullestol, hjelpeinnretninger eller reise til helsesenter utenlands for medisinsk eller fysikalsk behandling.
Søkere med bopel i Bergen har fortrinnsrett ved utdelingen.
Søkere som ikke får dekket sitt behov gjennom de offentlige støtteordninger har fortrinnsrett ved utdeling.
Søkere med høyere grad av funksjonshemming prioriteres foran søkere med lettere hemming under ellers like vilkår.

§ 8. Legatstyret
Legatet ledes av et styre bestående av tre medlemmer.
Styrets leder skal være praktiserende advokat, og ha funksjon som legatets forretningsfører. Vedkommende oppnevnes av styret.
De to andre medlemmene oppnevnes av Bergen Røde Kors og Norges Handikapforbund.

§ 9. Forretningsfører
Forretningsføreren skal sørge for at den løpende drift av legatet er i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Forretningsfører skal ha godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av styret.

§ 10. Regnskap
Legatets regnskaper skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.
Regnskapet skal være overensstemmende med de krav som til enhver tid settes for offentlige ikke-næringsdrivende stiftelser.
Årsberetning og regnskap skal innsendes til Regnskapsregisteret.